Energifinansieringstjänster

Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

 


Byggnadssektorn står för en mycket hög andel av världens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. För att minska klimatbelastningen från byggnadssektorn är det av stor vikt att både nya och gamla byggnader förbrukar mindre energi samt att nya byggnader och större ombyggnationer tar hänsyn till miljö och klimat genom sunda materialval, låg energiförbrukning och en god skötsel av fastigheten över tid.

Aktörer inom Gröna lån


Energimyndigheten

Energisteget är ett program där industriföretag kan få ekonomiskt stöd för att energieffektivisera. Stöden fram till 2020 omfattar 125 miljoner kronor och nya program kommer löpande.


Projekteringsstöd

Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.


Investeringsstöd

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade Energikartläggningen.


Naturvårdsverket

Klimatklivet


EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett  litet eller medelstort företag att använda företagets energi på ett smartare sätt.


Kommuninvest

Hjälper kommunala fastighetsägare med Gröna Lån. 


EIB — Europeiska Investeringsbanken

En annan källa till Gröna Lån för fastigheter är EU:s låneinstitut EIB.

 

Vi hjälper till tillsammans med våra partners att ta fram bra låneunderlag som motsvarar de krav som ställs på "Grön Finansiering" Vår affärsmodell är utvecklad att möta kraven på Energieffektivisering på 30%+

Vår affärsmodell ger en "Payoff " på 3-5 år och med lån/bidrag 2-3 år.

Om du har gjort en enerikartläggning så kan vi ta del av den och ge ett bra och hållabart förslag som möter nästa steg i en ansökan för Grön Finansiering

Några bra rapporter som vi kan rekomendera


Vi följer de olika aktörer som är ledande inom Energiegieffektivisering seom BeBoo, Belok, EEF med flera.

Nedan ger vi några exempel på bra rapporter som visar på processer, nyckeltal samt goda exempel som underlättar beslutsprocessen

att sätta igång med Energibesparingsprojektet. Nu i Coronatider när  kyl och värmesystemen går på sparlåga kan det vara läge att  optimera systemen.

BELOK Nyckeltal i Livsmedelsbutiker och Storkök


Energistatistik och nyckeltal i lokaler behövs och används av både fastighetsägare och myndigheter. De kan användas för att göra prognoser, fatta rätt beslut, för att utvärdera och följa upp nationella energimål samt för att utforma lagstiftning och styrmedel. Inom Beloks Fördjupningsområden Resurseffektiv livsmedelshantering (Relivs) och Storkök behandlas lokaltyper som är mycket energiintensiva i förhållande till yta. Det gör det särskilt intressant att ta fram och följa upp nyckeltal för dem.

Denna förstudie syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.

50 procent effektivare energianvändning 2015


Projektet Ett energieffektivt samhälle har analyserat fem sektorer: Bebyggelse, industri, transporter, skogs- och jordbruk samt tjänster. Ett delprojekt har arbetat med att identifiera affärsmöjligheter och affärsmodeller för företag inom energieffektiviseringsområdet. Eftersom smarta energisystem förväntas medföra stora möjligheter när det gäller möjligheten att styra och effektivisera energianvändningen, har detta område studerats som ett delprojekt.

Energi och resusreffektiva Hotell


Den svenska hotellnäringen är en stor och expansiv bransch som omsätter mer än 30 miljarder
kronor. Det är samtidigt en bransch som präglas av många små företag. Totalt finns ca 2000 hotell
och 85 % av dessa har färre än 100 rum. Det är också en bransch med en intensiv användning av
energi- och andra resurser. Enligt undersökningen STIL2 (Energimyndigheten 2010) var
energianvändningen ca 250 kWh/m2
Atemp.
För att effektivisera sektorns energi-och resursanvändningen behövs såväl bred spridning av
beprövad metodik och teknik som utveckling av nya lösningar.
Arbetet är en fortsättning på en förstudie1
som Sustainable Innovation genomfördes 2016 som en del
av Belok:s verksamhet och i samarbete med Visita och ÅF. Förstudien föreslog bildandet av ett
innovationskluster för den svenska hotellnäringen med fokus på energi-och resurseffektivitet och hur ett sådant skulle kunna etableras och drivas. Efter diskussion med Energimyndigheten bestämdes att som nästa steg genomföra idé-seminarier/workshops för att ytterligare tydliggöra behovsområden och förslag till utvecklingsprojek

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/